PATIENT PORTAL

Sysmex is active in a broad spectrum of healthcare areas. In addtion to information for healthcare professionals we also provide applied information for privat individuals seeking assistance in our
areas of expertise. 

At the moment we provide guidance and background info on breast cancer (in German). We welcome you to visit www.brustkrebs-diagnose.de

Sysmex Nordic Training

Knowledge Step by Step

Vid Sysmex kurser får man utbildning som ”steg för steg” skapar förståelse för det system som är uppställt på ert laboratorium. Kurserna är indelade i olika nivåer, med fokus på analysarbete, tekniskt drift och IT-stöd. Efter utförd
utbildning kommer vi att träffas regelbundet för vidare erfarenhetsutbyter. Denna broschyr visar en översikt av de delkurser som Sysmex föreslår vid en utbildningsplan. Den slutgiltiga planen tas fram i samarbete med kunden
som anpassas efter deras avtal och behov. Utbildning efter installation av ett instrument kan bestå av följande delkurser:

Del 1 - Baskurs om instrumentet

Baskurs om instrumentet

2 – 3 dagars lokal utbildning av superanvändare
Efter baskursen har superanvändaren kunskap för att utbilda sina
medarbetare, samt kan ansvara för daglig drift av instrumentet.

 • Genomgång av startpaket (manualer, kontaktinformation mm)
 • Teoretisk genomgång av mätprinciper och instrument
 • ”Hands on”-träning för dagligt bruk
 • Instrumentinställningar, kvalitetskontroll och hantering av reagens

Del 2 – Fördjupningskurs om instrumentet

Fördjupningskurs om instrumentet

3 dagars utbildning av superanvändare
Efter en fördjupad utbildning har superanvändare en större teoretisk
förståelse för instrumentets funktion, mätprinciper, tolkning av analysdata
samt underhåll.

 • Specifikationer, mätprinciper
 • Genomgång av flaggor och larm
 • Utökad ”hands-on”-träning
 • Genomgång av patologiska prover (patientfall)
 • Instrumentets hårdvara och tekniskt underhåll
 • Kvalitetskontroll och kalibrering

Del 3 – Kurs i IT / autovalideringssystem

Kurs i IT/autovalideringssystem (Extended IPU)

2 dagars lokal utbildning av superanvändare
Efter en fördjupad utbildning har superanvändare kunskap att utbilda
användarna, ansvara för autovalideringsmjukvaran Extended IPU.

 • Genomgång av regelverk (utförs innan installation)
 • Kommunikation, workflow
 • Praktisk användning av programmet
 • Utbildning som administrator

Del 4 – Baskurs teknisk service

Baskurs teknisk service för medicinsk teknisk personal

Praktisk genomgång av systemet vid installation eller efter avtal.
Efter genomförd utbildning kan medicinskteknisk personal utföra enklare
felsökning på instrumentet.

 • Oversikt av komponenter
 • Information om dagligt samt periodiskt underhåll
 • Servicemanualer

Del 5 – Fördjupningskurs teknisk service

Fördjupningskurs teknisk service för medicinsk teknisk pesonal

3 dagars utbildning av medicinskteknisk personal
Efter genomförd utbildning kan medicinskteknisk personal självständigt
utföra felsökning samt utbyte av vissa reservdelar.

 • Praktisk genomgång av dagligt – och periodiskt underhåll
 • Åtgärd vid felmeddelanden
 • Baskunskap i hematologi och mätprinciper

Del 6 – E-utbildning

Sysmex Academy Online

Användarmöte

Ungefär vartannat år inbjuds alla kunder till ett två-dagars möte

Vid ett användarmöte uppdateras laboratorierna på produktnyheter, får
en översikt över andra laboratoriers aktuella status samt möjlighet att skapa
nätverk och utbyta erfarenheter.

 • Föreläsning av användare och från Sysmex
 • Workshops med patientfall
 • Erfarenhetsbyte
 • Vetenskapliga och kliniska input

Sysmex förslag till utbildning är primärt framtaget för superanvändare, som i sin tur utbildar de lokala användarna internt. Om så avtalat kan Sysmex medverka i den lokala utbildningen. Dessutom finns e-utbildning som fungerar som ett komplement till den interna undervisningen samt som stöd för Superanvändaren i utbildning av användare.

Growing your knowledge

Knowledge centre

The Sysmex Way

Training at the
Sysmex Academy

Sysmex Academy online

How can we help you?

Enjoy our Media Center
All
 • All
 • Documents
 • Podcast
 • Images
 • Videos
Watch the podcast
See our collection