FIT screening

Colorectal cancer (CRC) is one of the most frequently diagnosed cancers. The good news is that CRC incidence and mortality can be reduced significantly if detected early enough.

Faecal immunochemical tests (FIT) are non-invasive and can detect blood in stool invisible to the naked eye. Due to its simplicity, FIT is currently considered the best non-invasive test for CRC screening.

Invest a little time in your own health by taking the FIT to prevent or detect colon cancer early on.
For further information, please visit our ‘FIT for screening’ website www.fitscreening.eu/patients

Villkor för deltagande „Speedy tävling“

§ 1 Allmänt

1. Arrangör för tävlingen är
Sysmex Europe GmbH, Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Tyskland
(kallas hädanefter ”arrangören”).

2. En deltagare deltar i tävlingen genom att på www.sysmex.se/newsletter ange att han/hon har läst och godkänt villkoren för deltagande. Registreringen för nyhetsbrevet ska ske före den tidpunkt som angetts i tävlingen. En avregistrering från nyhetsbrevet kan göras direkt i nyhetsbrevet.

3. Tävlingen gäller för de första 50 som registrerar sig för nyhetsbrevet, hädanefter kallade ”deltagare”. Tävlingen pågår tills 50 användare har registrerat sig för nyhetsbrevet, vilket kontrolleras av arrangören. Tidpunkten kontrolleras genom en granskning av den elektroniska loggpost som skapades vid registreringen hos arrangören.
Fram till denna kontroll av arrangören är tävlingen öppen för deltagare, dock inte längre än till juli 2015. Det går inte att delta flera gånger i samma dragning. Det går bara att delta inom den angivna tidsramen.

4. Det går bara att delta i tävlingen genom att följa de här villkoren för deltagande.

§ 2 Förutsättningar för deltagande

1. En förutsättning för att delta är att deltagaren är myndig enligt tysk lag vid tidpunkten för deltagandet och är folkbokförd i Tyskland eller Sverige. Tävlingsrepresentanter och tävlingsklubbar får inte delta i tävlingen.

2. Samarbetsföretag och deras anställda, arrangörens anställda eller deras makar, partner eller familjemedlemmar som bor i samma hushåll får inte delta i tävlingen.

3. Ingen beställning är nödvändig för att delta.

§ 3 Diskvalificering

1. Vid brott mot dessa villkor för deltagande förbehåller sig arrangören rätten att diskvalificera deltagaren från tävlingen.

2. Diskvalificering kan ske i synnerhet om
- Deltagaren använder otillåtna hjälpmedel eller skaffar sig andra fördelar genom manipulering. I förekommande fall kan vinster återkrävas i efterhand om villkorsbrott konstateras.
- Deltagaren anger oriktiga personuppgifter.
- Deltagaren fyller i anmälningsformuläret ofullständigt, med oriktigt innehåll eller annars inte sanningsenligt.

§ 4 Vinst

1. Tävlingspriserna är:
50 USB-minnen ”Speedy” enligt tävlingsbeskrivningen.

2. Priserna delas ut enligt följande:
- De första 50 deltagarna får ett USB-minne ”Speedy” motsvarande tävlingsbeskrivningen.
- Vinnarna av USB-minnet ”Speedy” får dem levererade per post till den adress som angavs vid nyhetsbrevsregistreringen.
- När arrangören skickar USB-minnet ”Speedy” per post så överlämnas ansvaret för förluster och skador på produkten till vinnaren.
- Priset kan inte bytas ut mot andra produkter eller kontanter.

3. Vinsten dras tillbaka om den angivna e-postadressen eller postadressen är ofullständig eller felaktig.

4. Rätten till vinsten eller vinstersättningen kan inte överföras till tredje part.

§ 5 Tävlingens förtida upphörande

1. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller avsluta tävlingen utan motivering eller föregående meddelande. Arrangören kan använda denna möjlighet i synnerhet om tekniska skäl föreligger (t.ex. virus i datorsystem, manipulation av eller fel i maskin- och/eller programvara), eller om det av juridiska skäl inte går att garantera att tävlingen genomförs.

2. Deltagaren kan inte göra några anspråk om tävlingen avslutas i förtid på något av dessa sätt. Om sådant upphörande beror på eller orsakas av en av deltagarna, så kan arrangören utkräva skadestånd från deltagaren.

3. Arrangören förbehåller sig rätten till att ändra villkoren för deltagande.

§ 6 Ansvar

1. Arrangören ansvarar enbart för avtalstypiska och förutsägbara skador som orsakats av att arrangören, lagliga företrädare, anställda eller assistenter har brustit i sina avtalade plikter. Arrangören tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av mindre förseelser från arrangören, lagliga företrädare, anställda eller assistenter, om de inte härrör från brott mot avtalskritiska villkor eller om andra personer utsätts för fysiska skador eller hälsoskador. Som avtalskritiska villkor betraktas sådana som är förutsättningar för att avtalet ska kunna genomföras överhuvudtaget, och som alla avtalsparter litar på att alla avtalsparter följer. För sådana skador ansvarar arrangören endast om de orsakas av arrangörens lagliga företrädare, medarbetare anställda eller av grov vårdslöshet. Lagstadgat eller uppsåtligt ansvar, eller ansvar som omfattas av garantier, berörs inte.

2. Arrangören förbinder sig att säkerställa att tävlingen fungerar tillförlitligt genom registreringen för nyhetsbrevet. Men arrangören tar inget ansvar för att tävlingens webbsida fungerar korrekt på deltagarens dator.

§ 7 Övrigt

1. Inga rättsliga åtgärder får vidtas.

2. Vid tvister gäller alltid tysk lag utan lagvalsregler och utan FN-köplagen.

Version: 1. september 2014